Zdravé životní prostředí a energetika

Zdravé prostředí včetně dostatku vzrostlé zeleně a čistého vzduchu považujeme za klíčový ukazatel životní úrovně obyvatel obce i její připravenosti na klimatické výzvy 21. století. Proto hodláme systematicky vracet zeleň do ulic, lépe zpřístupnit přírodní krásy okolí Radotína navázáním na novou naučnou stezku a chránit je před hrozící zástavbou či megalomanskými projekty typu kryté sjezdovky, lagun či přístavu. Chceme, aby v Radotíně vznikl park.

— 

ZELENÉ A MODRÉ CENTRUM RADOTÍNA!

Chystaný developerský projekt v centru je nutné vyvážit revitalizací všech dotčených ploch do přírodně co nejbližší podoby. Místo nové radnice se starostovským patrem proto preferujeme podzemní parkovací dům a rozlehlý nadzemní park s vodními prvky, který organicky naváže na revitalizované koryto Radotínského potoka.

CHYTRÁ VÝSADBA STROMŮ A MĚSTSKÝ PARK!

Nové stromy budeme vysazovat dle odborně zpracované a s občany prodiskutované koncepce, a to primárně na taková místa, kde je jejich klimatizační efekt nejvíce třeba – dětská hřiště, areály školek a škol, rozpálené ulice a chodníky či říční břehy. Vybereme vhodnou lokalitu pro budoucí městský park a obnovíme tújové bludiště.

PŘIROZENÁ ŘEKA A ÚDOLÍ!

Povedeme boj proti megalomanským projektům kryté sjezdovky a běžkařské dráhy, těžbě štěrkopísků či říčního přístavu, ale i necitlivé nové výstavby v ochranných pásmech přírodních památek a rezervací (např. Slavičího údolí). Podporujeme projekt příměstského parku soutok s vysokou biodiverzitou a ochrannou funkcí před povodněmi, na vybraném místě připravíme piknikové místo u řeky.

VODA PRO ŽIVOT!

Na potocích prosadíme přírodně blízká opatření proti záplavám a přívalovým dešťům, zlepšíme vsakování vody ve městě, zvelebíme prameny a studny a zřídíme veřejná pítka.

ČISTŠÍ MĚSTO!

Zajistíme častější odvoz kontejnerů na tříděný odpad a podzemní kontejnery instalujeme i mimo oblast radotínských sídlišť.  Zajistíme větší množství košů pro úklid po psech a zřídíme psí hřiště. Pro nábytek, spotřebiče a další vyhozené věci zřídíme tzv. re-use centrum, kde původně vyhozené věci získají nové využití.

ENERGETICKÉ ÚSPORY!

Všechny městské objekty musí dosáhnout nejvyšších možných energetických úspor. Podpoříme projekty energetických úspor v podobě dokončení zateplení všech bytových domů, instalace tepelných čerpadel či solárních panelů na střechách.
Vyhledávání